IEŠKOME VADOVO!

13 lapkričio 2022
Komentarai: 0
Kategorija: Kita
13 lapkričio 2022, Komentarai: 0

Paskelbtas konkursas viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ direktoriaus pareigoms eiti. Skelbimo Nr. 83822. Dokumentai priimami iki 11-24.

Organizuojamas konkursas viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokyklos „Žiemys“ direktoriaus pareigoms eiti, mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientų ribos –  11,90–13,30 baziniais dydžiais. Skelbimo Nr. 83822.

Specialieji reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį verslo įmonėje ir (ar) viešojo administravimo srityje ir ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;

3. Mokėti ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) anglų kalbą;

4. Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių bei anglų kalbomis;

5. Turėti organizacijos veiklos strateginio planavimo, organizavimo žinių, analitinio mąstymo ir sprendimų priėmimo gebėjimų bei patirties juos taikant organizacijos užsibrėžtiems tikslams ir rezultatams pasiekti;

6. Išmanyti Lietuvos Respublikos sporto įstatymą bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus reglamentuojančius fizinio aktyvumo ir sporto veiklas, Lietuvos buriuotojų sąjungos vykdomus projektus;

7. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą bei kitus su sportu ir fiziniu aktyvumu susijusius teisės aktus valstybės ir miesto lygmeniu;

8. Žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus bei gebėti juos taikyti praktikoje;

9. Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, „Adobe“ programine įranga arba analogiškomis programomis;

10. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose, reguliuojančiuose nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

3. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, nurodant savo privalumų (dalykinės savybės) ir įgūdžių, reikalingų šiai pareigybei užimti, sąrašą;

4. Užpildytą asmens, priimamo į darbuotojo pagal darbo sutartį pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;

5. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;

6. 3 metų darbo patirtį verslo įmonėje ir (ar) viešojo administravimo srityje ir ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį įrodančius dokumentus;

7. Akredituotos užsienio kalbų įstaigos išduotą pažymą apie nustatytą anglų kalbos mokėjimo lygį;

8. Pretendento, kaip viešosios įstaigos Klaipėdos krašto buriavimo sporto mokykla „Žiemys“ vadovo, veiklos programą (rekomenduotinai iki 4-5 psl.);

9. Pretendento sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo konkurso laikotarpiu.

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą iki 2022 m. lapkričio 24 d. įskaitytinai.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, arba tel. (8 46) 39 64 48.

Komentavimo galimybė išjungta.