Vidaus taisyklės

PATVIRTINTA
2013 05
Direktoriaus įsakymu  Nr. 2013 / Į – 10

VŠĮ KlAIPĖDOS KRAŠTO BURIAVIMO SPORTO MOKYKLOS „ŽIEMYS“

TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Buriavimo sporto mokykla “Žiemys”, į.k. 303046835, registracijos adresas: Pilies g. 2a, Klaipėda, (toliau – Mokykla) veikia vadovaudamasi teisės aktais bei įstatais. Pagrindinis Mokyklos tikslas – tenkinti vaikučių, vaikų, jaunučių, jaunimo ir suaugusiųjų sportinius interesus per įvairią sportinę ir švietimo veiklą
 2. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato elgesio taisykles Mokykloje, priėmimo ir šalinimo iš jos tvarką, Narių, jų tėvų, globėjų teises ir pareigas. Saugos reikalavimus nustato Mokyklos direkotriaus patvirtintos specialiosios Saugos taisyklės.
 3. Mokyklos bendruomenę sudaro Nariai, Treneriai – sporto mokytojai bei kiti Mokyklos darbuotojai.
 4. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo.

II. MOKYKLOS ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Užtikrinti tinkamas ir saugias sąlygas sportinio ir mokomojo ugdymo procese.
 2. Leisti Nariui naudotis turimomis sporto bazėmis ir reikalingu sporto inventoriumi.
 3. Pagal galimybes sudaryti sąlygas dalyvauti Savivaldybės, Respublikos ir tarptautiniuose renginiuose (varžybose, seminaruose, stovyklose ir kt).
 4. Gabius Narius pagal Trenerio rekomendacijas ir atsižvelgus į tėvų / globėjų arba kitų teisėtų atstovų sutikimus siųsti į rinktinės ruošimo mokyklas ar kitus centrus.
 5. Sudaryti užsiėmimų grafiką ir apie jį tinkamai informuoti Narius ir jų tėvus/globėjus.
 6. Mokyklos oficialiame tinklalapyje www.vsi-ziemys.lt informuoti apie vyksiančius renginius (jų vietas, trukmę, galimas išlaidas).
 7. Atsižvelgti į tėvų pasiūlymus dėl proceso tobulinimo.
 8. Teikti Nariui kokybišką, valstybinius standartus atitinkantį ugdymą.
 9. Ugdyti dorovines, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas.
 10. Objektyviai vertinti Nario pasiekimus ir elgesį.
 11. Teikti psichologinę, socialinę ir pedagoginę pagalbą.
 12. Suteikti pagal galimybes pirmąją medicinos pagalbą Nariui ir apie tai nedelsiant informuoti tėvus.
 13. Reguliariai informuoti tėvus (globėjus) apie Nario ugdymo(si) pasiekimus ir elgesį, kylančias problemas.
 14. Aptarti su tėvais (globotiniais) Nario sportinės kvalifikacijos kėlimo klausimą;

III. TĖVŲ/ GLOBĖJŲ (KITŲ NARIŲ TEISĖTŲ ATSTOVŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Užtikrinti Narių punktualų ir reguliarų Mokyklos sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei kitų renginių lankymą.
 2. Atvesti Narį į užsiėmimus tvarkingai apsirengusį, laikantis higienos normų.
 3. Užtikrinti, kad Narys laiku tikrintųsi sveikatą ir pateiktų medicinines pažymas Mokyklai. Kasmet iki rugsėjo 15 d. Treneriui pateikti Nario sveikatos medicininę pažymą (pirmą kartą iš šeimos gydytojo). Veliau pažymos privalo būti teikiamos iš Klaipėdos Sporto medicinos centro periodiškai kas 4 mėnesius. Nepateikus reikiamų pažymų laiku Mokykla neprisiima jokios atsakomybės dėl Nario sveikatos, gyvybės ar savijautos. Tėvai / globėjai privalo nedelsdami pranešti Mokyklai apie bet kokius Nario sveikatos sutrikimus, savijautos pablogėjimą, traumas ir / ar sužeidimus.
 4. Užtikrinti Nario dalyvavimą renginiuose (varžybose, stovyklose ir kt.) bei padengti jo dalyvavimo (kelionės ir kitas) išlaidas.
 5. Ugdyti Nario pagarbų elgesį jaunesniesiems, bendraamžiams, vyresniesiems bei Narių bendruomenės nariams.
 6. Tėvai/ globėjai privalo atlyginti bet kokią Nario padarytą žalą Mokyklai, bendruomenės nariams ir / ar tretiesiems asmenims.
 7. Tėvai/globėjai turi laiku ir nustatyta tvarka mokėti Mokyklos Nario ir kitus Mokyklos nustatytus mokesčius, susijusius su sportine ir neformaliojo švietimo veikla.
 8. Tėvai / globėjai turi aktyviai domėtis Nario ugdymu ir jo rezultatais, kylančiais sunkumais bei aktyviai dalyvauti Mokyklos renginiuose ir susirinkimuose.
 9. Tėvai / globėjai turi bendradarbiauti su Treneriu ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais, sprendžiant mokymo, ugdymo, elgesio, dalyvavimo renginiuose ir kitus klausimus.
 10. Tėvai/ globėjai Narį aprūpina sporto apranga (neperšlampamu kostiumu, guminiais batais ir t.t)
 11. Tėvai / globėjai įsipareigoja netrukdyti Nario ir Trenerio bei kitų Narių sportinių ir mokomųjų užsiėmimų bei varžybų metu. Pastabas, pageidavimus galima pareikšti ne anksčiau kaip 20 min. po / prieš užsiėmimus ar varžybas.
 12. Rūpintis kad Narys suprastų ir užtikrinti, kad tinkamai laikytųsi Mokyklos saugos taisyklių (reialavimų).
 13. Rūpintis, kad Narys neužsiimtų veikla, galinčia pakenkti Mokyklos ir jo pačio prestižui;
 14. Pasikeitus Nario gyvenamąjai vietai ar telefonui, nedelsiant informuoti apie tai Mokyklą.

IV. NARIO ĮSIPAREIGOJIMAI IR ELGESYS MOKYKLOJE

 1. Narys privalo gerbti jaunesnius, vyresnius, bendraamžius, kitus Mokyklos bendruomenės narius.
 2. Elgtis atsakingai, padėti kitiems.
 3. Mokyklos sportinius ir mokomuosius užsiėmimus Narys privalo lankyti reguliariai. Narys užsiėmime gali nedalyvauti esant svarbioms priežastims. Apie negalėjimą dalyvauti ir/ar vėlavimą į užsiėmimą, Narys ar jo tėvai/globėjai privalo nedelsiant informuoti Trenerį.
 4. Narys sporto bazėse ir patalpose, kuriose vyksta renginiai, turi elgtis atsargiai ir atsakingai, nešiukšlinti, netriukšmauti, netrukdyti kitiems.
 5. Visus daiktus Narys susideda tvarkingai į tam skirtas vietas, užsiėmimo pabaigoje sutvarko ir padeda Mokyklos inventorių.
 6. Narys privalo nedelsdamas informuoti Trenerį apie bet kokius konfliktus, kilusius tarp mokinių, susižeidimus.

V. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR ŠALINIMO IŠ JOS TVARKA

 1. Mokyklos Nariais gali tapti veiksnūs 18 metų sulaukę fiziniai asmenys, o taip pat ir jaunesni kaip 18 metų asmenys. Už jaunesnius kaip 14 metų asmenis prašymus tapti Mokyklos Nariais Direktoriui pateikia jų tėvai arba globėjai.
 2. Priimant į Mokyklą su Nariais ir/ar tėvais/globėjais vienieriems metams pasirašoma sporto veiklos sutartis.
 3. Bet kuris Narys turi teisę išstoti iš Mokyklos apie tai ne vėliau kaip prie 30 kalendorinių dienų raštu informuojant Mokyklos Drektorių, įvykdžius visas prievoles Klubui bei visiškai su ja atsiskaičius.
 4. Iš Mokyklos Nariai šalinami ir sutartis su jais nutraukiama, jeigu:

42.1. laiku nepateikiama pažyma apie Nario sveikatą, arba ši pažyma pateikiama melaginga;

42.2. Narys, be pateisinamos priežasties reguliariai nelanko užsiėmimų, arba nelanko jų daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iš eilės;

42.3. Narys neklauso Trenerio nurodymų, juos ignoruoja;

42.4. Narys nepagarbiai elgiasi su jaunesniais, vyresniais, bendraamžiais, kitais Mokyklos bendruomenės nariais;

42.5. Narys pažeidžia Saugos taisyklių reikalavimus;

42.6. Narys ir/ ar tėvai/globėjai nesilaiko šių taisyklių reikalavimų ir pakartotinai jas pažeidžia.

VI.  NUSIKALSTAMUMO IR ŽALINGŲ ĮPROČIŲ PREVENCIJA

 1. Mokykla netoleruoja nusikalstamos veiklos, nepilnamečių piktnaudžiavimo žalingais įpročiais ir neetiško elgesio visuomenėje bei atsiriboja nuo tokį elgesį praktikuojančių žmonių.
 2.  Mokyklos direktoriui ir/ar Treneriui bei kitiems Mokyklos bendruomenės Nariams išsiaiškinus faktus apie Narių nusikalstamą veiklą, neetišką elgesį visuomenėje arba nepilnamečių Narių piktnaudžiavimą sveikatai žalingais įpročiais, prasižengę Nariai nedelsiant šalinami iš Mokyklos.

VII. MOKYKLOS MOKESČIAI IR JŲ  MOKĖJIMO TVARKA

 1. Mokyklos Narys privalo mokėti šiuos mokesčius, kuriuos nustato Mokyklos direktorius atskiru tvarkomuoju dokumentu: Nario, Stojamąjį ir kitus, susijusius su Mokyklos veikla.
 2. Mokykla, atsižvelgusi į Nario pažangumą, stropumą, šeimos materialinę padėti ir/ar kitas aplinkybes, turi teisę šiuos mokesčius sumažinti ar iš viso nuo jų atleisti. Narių, kurie atleidžiami nuo mokesčio ar kuriems mokesčiai mažinami sąrašą tvirtina direktorius atskiru tvarkomuoju dokumentu.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.
 2. Taisyklės gali būti keičiamos prezidento tvarkomuoju dokumentu.